NÄ›která rozhodnutí úředníků Evropské unie nejsou příliÅ¡ moudrá, jedním z nich byl zákaz prodeje vláknových žárovek. Ve své podstatÄ› bychom mohli tento úkon chápat jako pokrokový, v zájmu snížení energetické nároÄnosti a s podporou nízkoenergetických zdrojů. Tím vÅ¡ak doÅ¡lo k zajímavému jevu, u nÄ›kterých osob totiž vypukla panická mánie, která způsobila opaÄný jev. Namísto toho, aby se zaÄali ohlížet po alternativním Å™eÅ¡ení a hledali samostatnÄ› zdroje s levnÄ›jším provozem, pÅ™edzásobili se stávajícími žárovkami s wolframovým vláknem. V krátké dobÄ› tÄ›snÄ› pÅ™ed oficiálním ukonÄením prodeje byly vykoupeny vÅ¡echny sklady a prodalo se obrovské množství tÄ›chto zastaralých, ale stále funkÄních svÄ›telných zdrojů. Mnohým lidem zároveň vyhovuje teplý barevný tón bílého svÄ›tla s velmi vysokým indexem podání barev Ra a domnívají se, že by se u jiného zdroje svÄ›tla tÄ›chto parametrů nedoÄkali.
vláknová žárovka
Na poÄátku roku 2019 byl proveden průzkum ohlednÄ› svÄ›telných zdrojů v Äeských domácnostech a potvrdil, že pÅ™ibližnÄ› dvÄ› tÅ™etiny svítidel tvoří vláknové žárovky, zhruba jednu tÅ™etinu kompaktní zářivky, a to pÅ™evážnÄ› jeÅ¡tÄ› první vývojové generace z devadesátých let, zhruba tÅ™ináct procent halogenové, vÄ›tÅ¡inou bodové žárovky a jen malé procento výbojky a klasické lineární zářivky. LED diodová svítidla tvoří jen necelých 15 procent, což je vzhledem k pokroÄilosti této technologie a k rozšířenému sortimentu pomÄ›rnÄ› málo.
LED žárovka

Schází informovanost

Svítidla v domácnostech lidé považují za nÄ›co druhotného, co není hodno příliÅ¡ velkému zájmu. Nejedná se o spotÅ™ebiÄe s (relativnÄ›) velkým příkonem, který by enormnÄ› zatěžoval rodinný rozpoÄet, po zapnutí vypínaÄe svÄ›tlo svítí a není nutné tuto skuteÄnost mÄ›nit (pouze pÅ™i závadÄ›) a na vÄ›tÅ¡inu z nás doléhají jiné starosti – finanÄní, zdravotní, rodinné a pracovní vztahy atd. OsvÄ›tlení je tedy stranou zájmu a pouhých zhruba dvacet procent lidí se doopravdy zajímá o novinky v tomto smÄ›ru a snaží se nÄ›co na této skuteÄnosti zmÄ›nit.